Ding Yi Music Company

musician position: Ruan

Wong Wai Kit

Wong Wai Kit is a Ruan musician for acclaimed Chinese Chamber Music Ensemble, Dingyi Music Company and also Ruanxian Association of Singapore. He began playing the Zhongruan at the age of 6. At the age of 13, he was under the tutelage of Ding Xiao Yan, Fu Yingying and Han Ying. Wai Kit has also